Dovolujeme si Vás informovat, že výbor a kontrolní komise provedla revizi stanov našeho SVJ. K úpravám jsme přistoupili proto, že původní stanovy byly z dílny developera (Skanska), který používá stejné vzorové znění stanov pro všechny developerské projekty. Na stanovy jsme se podívali z hlediska praktického fungování SVJ a jeho orgánů. Cílem bylo upravit stanovy tak, aby lépe odpovídaly našim potřebám. Navrhli jsme také domovní řád, který stanoví pravidla užívání našeho domu a jeho okolí. Oba dokumenty jsme konzultovali s právníkem.

Případné připomínky ke stanovám a domovnímu řádu můžete uplatnit do 30.04.2016. Své připomínky prosíme zasílejte emailem na adresu

Prosíme o dodržení této lhůty, protože následně bude nutné zaslat stanovy ještě notáři. Po vyjádření notáře budou stanovy připojeny k pozvánce na schůzi shromáždění, kterou je nutné zaslat nejméně 15 dnů před schůzí. Tato schůze proběhne 31. 5. 2016. S ohledem na to, že schůzi bude přítomen notář, bude vhodné být co nejefektivnější a pokud možno při jednání shromáždění již nediskutovat o znění stanov. Všechny připomínky by proto měly být uplatněny a projednány předem.
Velice Vám děkujeme za spolupráci.

Návrh stanov a domovního řádu je umístěn na webu www.jurkovicova988.cz v sekci „Dokumenty

V Praze dne 12. 4. 2016

S pozdravem,
Ing. Petr Hamann
předseda výboru